MAT PAS Miri guna pendekatan norma baharu

MESYUARAT Agung Tahunan (MAT) PAS Miri yang diadakan tahun ini dalam suasana normal baru dengan mengambil kira wabak COVID-19 yang masih menular. 

Mesyuarat Agung Tahunan PAS Miri ke-11 kali ini bertemakan ‘Islam Memimpin Perpaduan’ bertempat di PASTI Ar-Rayyan, Promin Jaya, Senadin.

Oleh kerana wabak COVID-19 masih berlaku di Sarawak dan kita perlu mematuhi SOP, Mesyuarat Agung Tahunan PAS Miri ini telah dirasmikan oleh Pesuruhjaya PAS Sarawak sendiri yang hadir.

Advertisement

Antara perkara yang dibincangkan adalah 3 Usul antaranya ialah:

(1) Memaksimakan pendaftaran ahli baru,
(2) Mensinergikan agamawan Miri dan,
(3) Pendaftaran PASTI di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Semua Usul dibahaskan dan disokong dengan sedikit tambahan.

Dalam ucapan perasmiannya, Pesuruhjaya PAS Sarawak menekankan perlunya PAS Miri, terutama menggunakan politik Islam untuk menyatukan pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Di samping itu, PAS Miri perlu menjalankan aktiviti kebajikan secara aktif dan juga menarik sebanyak mungkin ahli baru di kalangan penduduk tempatan.

Kali ini PAS Miri juga memberi peluang kepada ahli yang tidak dapat menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan PAS secara dalam talian. Mereka boleh mengikuti ucapan Pesuruhjaya PAS Sarawak merangkap YDP atau Yang Dipertua PAS Miri secara dalam talian.

Oleh kerana kehadiran terhad, peluang bagi mereka yang tidak hadir pada masa ini masih boleh mengikuti perbincangan dan ucapan dari setiap perwakilan secara dalam talian. Hasrat PAS Sarawak untuk bertanding juga mendapat sokongan dan keahlian PAS di Miri juga meningkat.

Harapan dan aspirasi ahli dan penyokong PAS Sarawak untuk bertanding diterima dengan baik. Mereka memerlukan wakil yang dapat menyuarakan masalah penduduk tempatan. PAS Sarawak kini aktif melakukan aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat.

JOFRI JARAIEE
Pesuruhjaya PAS Sarawak 

English version

Miri PAS Annual General Meeting of the new millennium

PAS Miri Annual General Meeting held this year in the new normal atmosphere with regard to the outbreak COVID-19 that is still contagious.

The 11th PAS Miri Annual General Meeting is themed ‘Islam Leads Unity’ at PASTI Ar-Rayyan, Promin Jaya, Senadin.

As the COVID-19 epidemic is still happening in Sarawak and we need to comply with the SOP, this PAS Miri Annual General Meeting was officiated by the PAS Sarawak Commissioner himself who was present.

Among the things discussed are three proposals among which are,

(1) Maximize the registration of new members,

(2) Synergizing Miri religious and,

(3) Registration PASTI under the Ministry of Education Malaysia.

All motions are debated and supported with a little extra.

In his inaugural speech, the PAS Sarawak Commissioner stressed the need for PAS Miri, especially to use Islamic politics to unite the various races and religions in Sarawak. In addition, PAS Miri needs to actively carry out welfare activities and also attract as many new members as possible among the locals.

This time PAS Miri also provides an opportunity for members who are unable to attend the PAS Annual General Meeting online. They can follow the speech of the Sarawak PAS Commissioner cum YDP @ Yang Dipertua PAS Miri online.

Due to limited attendance, the opportunity for those who are not present at this time can still follow the discussions and speeches of each delegate online. PAS Sarawak’s intention to contest also received support and PAS membership in Miri also increased.

The hopes and aspirations of members and supporters for PAS Sarawak to contest were well received. They need a representative who can voice the problems of the local people. PAS Sarawak is now actively conducting charity activities with the local community.

Yours faithfully,

JOFRI JARAIEE
Sarawak PAS Commissioner cum Miri PAS Chief – HARAKAHDAILY 10/8/2020