Anggota kesihatan juga harus lakukan saringan

- Advertisement -

VIRUS Corona COVID-19 boleh menyerang sesiapa saja dengan cepat tanpa mengira latar belakang etnik, agama, atau kaum dan kedudukannya. Jumlah kematian akibat wabak COVID-19 di Malaysia semakin meningkat dan perlu dicegah secepat mungkin sebelum keadaan semakin teruk.

Kumpulan berisiko tinggi adalah anggota kesihatan yang terlibat secara langsung dengan pesakit COVID-19 adalah seperti berikut:-

(i) Pegawai Perubatan.
(ii) Pegawai Farmasi.
(iii) Penolong Pegawai Farmasi.
(iv) Jururawat atau Jururawat Masyarakat.
(v) Penolong Pegawai Perubatan.
(vi) Pegawai Sains (Kaji Kuman).
(vii) Juruteknologi Makmal Perubatan.
(viii) Pembantu Perawatan Kesihatan atau Atendan Kesihatan.

Semua kakitangan kesihatan yang baru dilantik dan pelaporan kali pertama dan yang tidak pernah mempunyai ujian saringan COVID-19 harus menjalani ujian sebelum meneruskan kerja.

- Advertisement -

Diharapkan prosedur ini akan membolehkan proses pemeriksaan COVID-19 di kalangan kakitangan kesihatan akan dilaksanakan dengan lebih baik dan mereka akan selamat dari wabak COVID-19. Tugas mereka adalah mencabar dan berisiko dan mudah terdedah kepada jangkitan COVID-19 jika mereka tidak berhati-hati ketika bertugas. Kerajaan harus mengambil inisiatif untuk menangani masalah yang dihadapi oleh petugas kesihatan yang berada di barisan hadapan untuk menangani COVID-19.

Cadangan ini hanya untuk mereka yang tidak pernah melakukan saringan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan kakitangan dan pesakit yang mereka rawat. Kerajaan harus mengambil inisiatif dengan menyediakan elaun khas kepada pekerja kesihatan yang harus menangani dan melawan COVID-19 dari terus merebak.

Semua pihak perlu sedar bahawa tanpa bekerjasama dengan kerajaan untuk mencegahnya penyebaran COVID-19 ia akan memperburuk keadaan dan membuatnya sukar untuk mencegah gejala COVID-19 dari terus merebak.

Kerjasama dengan semua pihak untuk menangani penyebaran virus COVID-19 daripada penyebaran lanjut perlu diambil serius oleh semua pihak. Apabila kerajaan Mengawal Pergerakan untuk semua warganya untuk tinggal di rumah, ia mesti dipatuhi untuk mencegah gejala COVID-19 daripada menyebar. Semoga Allah melindungi kita semua dari musibah ini.

JOFRI JARAIEE
Pesuruhjaya PAS Sarawak

English version

Health groups should also do screening tests

The Coronavirus (COVID-19) can attack anyone quickly regardless of an ethnic, religious, or racial background and his/her position. The death toll from the COVID-19 outbreak in Malaysia is increasing and needs to be prevented as soon as possible before it gets worse.

High-risk groups are health personnel who is directly involved with the patient COVID-19 are as follows:-

(i) Medical officer.
(ii) Pharmacist.
(iii) Assistant pharmaceutical Officer.
(iv) Nurses/Community Nurses.
(v) Assistant medical officer.
(vi) A microbiologist (Microbiologists study).
(vii) Medical laboratory technologist.
(viii) Health Care Assistant/Health Attendant.

All newly appointed health personnel and first time reporting and who has never had a COVID-19 screening test should have the test before proceeding to work.

It is expected that this procedure will allow the inspection process COVID-19 among health personnel will be better implemented and they will be safe from the plague COVID-19. Their task is challenging and risky and vulnerable to COVID-19 infection if they are not careful when on duty.

The government should take the initiative to address the problems faced by health workers who are at the forefront to tackle COVID-19.

This recommendation is only for those who have never performed a screening to protect the safety and health of the staff and patients they care for. The government should take the initiative by providing special allowances to health workers who must address and fight COVID-19 from spreading.

All parties should be aware that without cooperating with the government to prevent the spread of COVID-19 it will worsen the situation and make it difficult to prevent COVID-19 symptoms from spreading.

Collaboration with all parties to address the spread of the COVID-19 virus from further spread should be taken seriously by all parties. When the government Controls the Movement for all its citizens to stay home, it must be adhered to prevent COVID-19 symptoms from spreading. May Allah protect us all from this disaster.

Yours faithfully,
JOFRI JARAIEE
Sarawak PAS Commissioner cum Miri PAS Chief – HARAKAHDAILY 23/3/2020

- Advertisement -