Nabi SAW minta pandangan sahabat isu tawanan Badr

MAKA Umar berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, pancunglah leher mereka.” Nabi s.a.w. berpaling darinya. Kemudian Nabi s.a.w. kembali bersabda kepada orang-orang seperti sabdanya yang pertama. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq r.a., lalu berkata, “Wahai Rasulullah, kami berpendapat sebaiknya engkau memberi maaf mereka dan menerima tebusan dari mereka.”

Advertisement

Maka lenyaplah rasa gusar yang tadinya mencengkam wajah Rasulullah s.a.w., dan baginda s.a.w. memberi maaf mereka serta menerima tebusan mereka. Ketika itu juga turunlah Firman Allah SWT yang bermaksud, “Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu semua ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kalian ambil. (Surah Al-Anfal: 68).{mprestriction ids=”1,2,3,4,5”}

Dalam permulaan surah ini telah disebutkan hadis Ibnu Abbas yang ada di dalam kitab Sahih Muslim yang maknanya semisal dengan hadis ini.

Al-A’masy telah meriwayatkan dari Amr ibnu Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah yang menceritakan bahawa ketika Perang Badar telah tamat, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Bagaimanakah pendapat kamu tentang para tawanan ini?” Maka Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, mereka adalah kaummu, keluargamu, maka biarkanlah mereka hidup dan suruhlah mereka bertaubat, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka.”

Sedangkan Umar berkata, “Wahai Rasulullah, mereka mendustakanmu dan mengusirmu, maka ajukanlah mereka, aku akan pancung kepala mereka.” Dan Abdullah ibnu Rawwahah berkata, “Wahai Rasulullah, engkau sekarang berada di sebuah lembah yang banyak kayunya, maka nyalakanlah lembah itu, kemudian lemparkanlah mereka ke dalamnya.”

Rasulullah s.a.w. diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka, lalu baginda s.a.w. bangkit dan masuk.

Maka sebahagian orang mengatakan bahawa Nabi s.a.w. menerima pendapat Abu Bakar, sedangkan sebahagian yang lain mengatakan bahawa Nabi s.a.w. menerima pendapat Umar dan yang lainnya lagi mengatakan bahawa Nabi s.a.w. menerima pendapat Abdullah ibnu Rawahah.

 Setelah itu Rasulullah s.a.w. keluar menemui mereka dan bersabda yang bermaksud, “Sesungguhnya Allah itu benar-benar melunakkan hati banyak kaum lelaki sehingga lebih lembut daripada air susu, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar membuat keras hati banyak kaum lelaki dalam menanggapi hal ini, sehingga lebih keras daripada batu.

“Dan sesungguhnya perumpamaanmu, hai Abu Bakar sama dengan ucapan Nabi Ibrahim yang dijelaskan oleh firman-Nya yang bermaksud,  “Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku; dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah Ibrahim: 36).

Dan sesungguhnya perumpamaanmu, hai Abu Bakar, sama dengan perkataan Isa a.s. yang djelaskan oleh firman-Nya yang bermaksud, “Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu; dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah Al-Maidah: 118).

Dan sesungguhnya perumpamaanmu, hai Umar, sama dengan perkataan Musa a.s. yang dikhabarkan oleh firman-Nya yang bermaksud, “Ya Tuhan Kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. ” (Surah Yunus: 88).

 Dan sesungguhnya perumpamaanmu, hai Umar, sama dengan ucapan Nuh a.s. yang dijelaskan oleh firman-Nya yang bermaksud, “Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. ” (Surah Nuh : 26). Kamu mempunyai tanggungan, maka janganlah sekali-kali seseorang melepaskan bebannya kecuali dengan tebusan atau memenggal kepala (menghukum mati).

Ibnu Mas’ud berkata, “Wahai Rasulullah, kecuali Suhail ibnu Baida. Kerana sesungguhnya dia sering menyebutkan tentang Islam (yakni dia masuk Islam secara rahsia).

Rasulullah s.a.w. diam. Ibnu Mas’ud mengatakan ”Tiada suatu hari pun yang lebih aku takuti bila ada batu dari langit menimpaku selain hari itu, hingga Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, “Kecuali Suhail Ibnu Baida’.” Maka Allah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, “Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan.” (Surah Al-Anfal: 67) hingga akhir ayat.{/mprestriction}